Statut MZS nr 3

STATUT MIEJSKIEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ NR 3 w  Bolesławcu

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

Zespole –                     należy rozumieć Miejski Zespół Szkół nr 3 w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bolesławcu przy ulicy Bankowej i Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu przy ulicy Słowackiego 5;

szkole –                        należy przez to rozumieć Miejski Zespól Szkół nr 3 w Bolesławcu

ustawie –                     należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zm.);

kuratorze –                należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty we Wrocławiu;

nauczycielu –             należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych;

rodzicach –                 należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

 • 2.

Gimnazjum działa z mocy:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 2. uchwały VII/4899 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 2 marca 1999r. w sprawie utworzenia gimnazjum publicznego,
 3. uchwały nr XIX/147/2000 r. w sprawie nadania statutów gimnazjom samorządowym w Bolesławcu.

 

 

ROZDZIAŁ II

DANE OGÓLNE

 • 3.

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Miejski Zespół Szkół nr 3 w skład którego wchodzą:
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego.
 3. Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu.

 

 1. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Bolesławcu przy ul. Słowackiego 2. Szkoła jest placówką publiczną i działa w szczególności na podstawie ustawy, z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także aktów prawnych w niej wymienionych, jak również postanowień niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Szkoły Podstawowej nr 2 jest budynek przy ulicy Bankowej 8 i 10.
 3. Siedzibą Gimnazjum Samorządowego nr 3 jest budynek znajdujący się w Bolesławcu przy ul. Słowackiego 2.

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Bolesławiec a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje  Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 • 4.
 1. Nadanie i zmianę imienia szkoły dokonuje organ prowadzący na wniosek rady szkoły

 

 1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły

 

 • 5.

 

 1. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 

 1. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

 

 • 6.

 

 

 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi  w szkole podstawowej 6 lat a w gimnazjum 3 lata.

 

 1. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej.

 

 1. Absolwent gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

 • 7.

 

 

 1. Szkoła może prowadzić świetlicę szkolną oraz stołówkę
 2. Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 3. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy a szczególności ustawa o finansach publicznych.
 4. Przy szkole utworzono rachunek dochodów własnych.
 5. Fundusze na konto dochodów własnych pochodzą z:
 6. wynajmu pomieszczeń i terenów pozostających w zarządzie szkoły,
 7. odpłatności za umieszczenie tablic reklamowych,
 8. ze sprzedaży surowców wtórnych ,
 9. kwest, aukcji, akcji charytatywnych organizowanych przez społeczność

szkolną i rodziców w środowisku lokalnym,

 1. odsetek z tytułu środków zgromadzonych na koncie,
 2. Środki finansowe gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych

dochodów własnych mogą być przeznaczone na :

 1. pokrycie kosztów napraw, drobnych remontów, konserwacji,
 2. zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, wyposażenia, książek,
 3. pokrycie kosztów uzyskania dochodów własnych w tym: środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, opłat za gaz, energię, wodę,

 

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 8.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

 1. Ustawy o systemie oświaty,
 2. Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
 3. Wytycznych Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
 4. Wytycznych Organu Prowadzącego,
 5. Uchwał Rady Pedagogicznej,
 6. Programu Wychowawczego Szkoły.
 7. Programu Profilaktyki.
 8. Wniosków Rady Rodziców
 9. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
 10. Deklaracji Praw Dziecka ONZ
 11. Konwencji o Prawach Dziecka

CELE SZKOŁY

 • 9.
 1. Szkoła dąży do zapewnienia równości szans w zdobywaniu wiedzy wszystkim uczniom.
 2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia
  w warunkach współczesnego świata.
 3. Szkoła dąży do zapewnienia warunków pozwalających osiągnąć wysoką jakość procesu kształcenia i wychowania.
 4. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i zachowanie zasad higieny pracy podczas realizacji całego procesu kształcenia.
 5. Szkoła umożliwia rozwijanie przez uczniów swoich szczególnych zainteresowań
  i uzdolnień.
 6. Przygotowuje dzieci w wieku 6 lat do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez uczęszczanie do oddziału przedszkolnego (,,zerówki”).

 

 • 10.

 

Zadania Szkoły

 

 

Do zadań szkoły należą:

 1. Realizacja prawa każdego ucznia do kształcenia oraz prawa uczniów do wychowania
  i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 3. Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
  ukończenia gimnazjum.
 4. Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 5. Kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu
  celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów.

 

 • 11.

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

 1. Gimnazjum realizuje nadrzędne cele swojego działania zawarte w misji szkoły we współpracy z rodzicami, a w szczególności:
  1. wychowuje w duchu uniwersalnych wartości ogólnoludzkich, kontynuując historyczne dziedzictwo ludzkości,
  2. kreuje mądrych i dobrych obywateli Europy i świata wyrastających
   z lokalnej i polskiej tradycji,
  3. przygotowuje do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie,
  4. pomaga absolwentom poprzez zdobyte wiadomości i umiejętności zaistnieć w dorosłym życiu,
  5. daje szanse integralnego rozwoju osobowego w wymiarze fizycznym, psychicznymi , duchowym,
  6. kształtuje umiejętność dokonywania wyborów postaw, autorytetów, ideałów,
  7. uświadamia wszystkim członkom społeczności, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.
  8. Aby umożliwić szeroki rozwój zainteresowań uczniów i ich szczególnych zdolności, szkoła organizuje:
  9. oddziały realizujące programy dostosowane do możliwości uczniów, w tym programy autorskie,
  10. oddziały sportowe lub rozwijające inne zainteresowania uczniów, zwiększając ilość godzin tygodniowo z określonych przedmiotów,
  11. indywidualny program i tok nauczania w zależności od potrzeb,
  12. udział w warsztatach językowych i naukowych,
  13. współpracę z ośrodkami kultury i szkołami wyższego stopnia,
  14. współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizując w tym zakresie imprezy okolicznościowe, konkursy, olimpiady sportowe,
  15. współpracę z zagranicą w celu wymiany doświadczeń uczniów.
  16. Wysoką jakość procesu kształcenia i wychowania szkoła zapewnia poprzez:
  17. atrakcyjne i nowatorskie formy nauczania ,
  18. rozwój indywidualnych, intelektualnych i twórczych uzdolnień

i umiejętności

 1. uczenie jak uczyć się,
 2. rozbudzanie miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie,
 3. wprowadzanie w świat kultury i sztuki,
 4. kształcenie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia standardów wymagań egzaminacyjnych,
 5. otwartość na zmiany,
 6. stosowanie zdobyczy współczesnej dydaktyki,
 7. zapewnianie atrakcyjnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów,
 8. stwarzanie dobrych warunków do nauki i pracy z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy naukowych i technologicznych,
 9. wzbogacanie ucznia w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu,
 10. dbanie o to, aby czuł się „obywatelem Europy” i pozostawał w harmonii z samym sobą i otoczeniem,
 11. zabezpieczanie indywidualnych potrzeb uczniów i pracowników,
 12. poszanowanie godności człowieka,
 13. preferowanie samodzielności myślenia i podejmowania decyzji,
 14. promowanie własnych postaw etycznych i moralnych, takich jak pracowitość, odpowiedzialność, mądrość, rzetelność, tolerancja, uczynność
 15. przeciwdziałanie agresji, poprzez realizację profilaktyki uzależnień,
 16. wspieranie działania na rzecz ochrony środowiska,
 17. promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 18. budowanie poczucia więzi z własnym miejscem zamieszkania i kultywowanie tradycji,
 19. wyrabianie przekonania, że konflikty i kryzysy są czasami niezbędne do kształtowania w człowieku siły charakteru.
 20. Szkoła realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez:
 21. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 22. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 23. nauczanie języków obcych,
 24. prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia,
 25. stwarzanie warunków sprzyjających pełnej integracji uczniów niepełnosprawnych i sprawnych,
 26. zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej,
 27. zapewnienie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 28. umożliwienie spożywania posiłków,
 29. prowadzenie zajęć dodatkowych zabezpieczających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
 30. likwidację barier architektonicznych,
 31. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 32. nakładanie na nauczycieli obowiązku pełnienia dyżurów, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną w harmonogramie dyżurów na dany rok szkolny,
 33. nakładanie na nauczyciela obowiązku zgłaszania dyrektorowi szkoły wszelkich przypadków zagrożenia zdrowia i życia ucznia,
 34. egzekwowanie przez nauczycieli obowiązku noszenia przez uczniów na terenie gimnazjum identyfikatora rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
 35. organizację , wprowadzanie poradnictwa zawodowego.
 36. Szkoła pomaga absolwentom dokonać świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, poprzez zorganizowany cykl zajęć z preorientacji zawodowej.
 37. Cele i zadania szkoły mogą ulegać modyfikacji pod wpływem zmian zewnętrznych,
  zachodzących w środowisku oraz sytuacji wewnętrznej szkoły.
 • 12.

Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Podkreślając wagę funkcji wychowawczej szkoły, w programie  wychowawczym gimnazjum zawarto trzy główne obszary treści dotyczących wychowania – realizowane w kolejnych latach nauki:

 1. „Człowiek i jego emocje”;
 2. „Prawa człowieka”;
 3. „Miejsce człowieka we współczesnym świecie”.

 

Szczegółowe zapisy dotyczące pracy zawiera Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

 

 

 

.

 • 13.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, w szczególności:

 1. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach posza­nowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Stymuluje rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, a zwłaszcza kształtuje ich umiejętności samooceny i poczucia własnej wartości.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, a także zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 4. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 5. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych.
 6. Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 7. Organizuje:
 8. indywidualny tok nauki umożliwiający ukończenie gimnazjum w skróconym czasie uczniom wybitnie zdolnym;
 9. indywidualny program nauki w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy;
 10. szkoła szczególną troską otacza dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza w oddziałach integracyjnych poprzez ścisły kontakt z rodzicami, współpracę z pielęgniarką szkolną, pedagogiem i poradniami specjalistycznymi.
 11. w miarę możliwości organizuje się w klasach I – III zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów mających trudności w nauce, na wniosek wychowawcy, rodziców, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ilość uczniów uczestniczących w zajęciach powinna wynosić od 3 – 5 uczniów,
 12. w miarę możliwości organizuje się w klasach I – VI zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w opanowaniu materiału programowego w danej klasie. Zajęcia organizuje się na wniosek wychowawcy, nauczycieli przedmiotu, rodziców, pedagoga. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach powinna wynosić od 4 – 8,
 13. w razie dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na indywidualne nauczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 14. tworzy oddziały wyrównawcze,
 15. szkoła na życzenie rodziców organizuje  naukę religii   w ramach planu nauczania.
 16. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 17. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 18. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w planie wychowawczym szkoły, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 19. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej – polskiej oraz etnicznej, językowej i religijnej.
 20. Stwarza warunki dla działania organizacji i stowarzyszeń, których władze uzyskały zgodę na prowadzenie działalności w szkołach. a których statutowym celem jest prowadzenie działalności dydaktyczno –wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

 • 14.

 

 

 1. Szkoła pełni funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec wszystkich uczniów. Sposób spełniania tych funkcji jest odpowiedni do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

 

 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz współtworzenie i współrealizowanie programu szkoły, a w szczególności programu wychowawczego.
 2. znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów także przepisów dotyczących organizacji roku szkolnego; informacje te przekazywane są w czasie spotkań z rodzicami;
 3. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w rozmowach indywidualnych w szkole i odwiedzin w domu;
 4. uzyskiwanie informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
 5. kierowanie dzieci, za zgodą rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 6. Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (nie rzadziej, niż 2 razy w semestrze).
 • 15.

 

 1. Funkcje opiekuńcze szkoła spełnia poprzez działalność:
  1. wychowawców klas,
  2. pedagoga szkolnego,
  3. psychologa,
  4. świetlicy,
  5. świetlicy środowiskowo- profilaktycznej,
  6. rady rodziców,
  7. szkolnej komisji wychowawczej,
  8. organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły.
  9. Organizacje pozaszkolne mogą działać w szkole po uprzednim uzgodnieniu warunków swej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji rady szkoły za zgodą dyrektora szkoły.
  10. Funkcja opiekuńcza szkoły jest realizowana w miarę możliwości finansowych, kadrowych i innych. Jest działalnością wspomagającą funkcje opiekuńcze rodziny dziecka.
  11. Na system działań o charakterze opiekuńczym składać się będzie:
  12. diagnoza (rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów) i dostosowanie działalności opiekuńczej do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców;
  13. realizacja programów profilaktycznych;
  14. budowanie dobrych relacji dom – szkoła poprzez:
 2. zawiadamianie rodziców o ważnych wydarzeniach z życia klasy;
 3. umożliwienie wzajemnego zapoznania się rodziców i nawiązywania kontaktów;
 • stymulowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w zebraniach;
 1. wprowadzenie zwyczaju kontaktowania się telefonicznego w sprawach nagłych.

 

 

 • 16.

 

 1. Funkcje wychowawcze szkoła realizuje poprzez pracę:
 2. wszystkich nauczycieli, w tym szczególnie wychowawców klas, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego,
 3. rady rodziców,
 4. organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły,
 5. i innych organizacji.
 6. System oddziaływań wychowawczych tworzyć będą między innymi:
 7. godziny do dyspozycji wychowawcy
 8. zajęcia integrujące zespoły klasowe,
 9. ceremoniał szkolny,
 10. uroczystości i imprezy szkolne,
 11. zajęcia pozalekcyjne,
 • 17.

 

 1. W szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują i odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele prowadzący te zajęcia zgodnie przepisami bhp, p.poż. i regulaminów pracowni.

 

 1. Nauczyciele wychowania fizycznego, techniki, informatyki, chemii, fizyki, a w razie potrzeby i innych przedmiotów opracują regulaminy korzystania z sal i pracowni powierzonych ich opiece zawierające podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach uczniów. Regulaminy podlegają zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. Treść regulaminów musi być obowiązkowo znana uczniom i przestrzegana przez nich.

 

 

 • 18.

 

 1. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła zapewnia opiekę w czytelni lub świetlicy szkolnej.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należą:
 3. realizowanie podstawowych zadań wychowawczo- opiekuńczych szkoły oraz rozwijanie zainteresowań,
 4. organizowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających podnoszeniu stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
 5. organizacja i nadzór nad samodzielnym wykonywaniem przez uczniów prac domowych,
 6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami młodzieży korzystającej
  ze świetlicy.
 7. Podstawowym dokumentem pracy świetlicy jest dziennik zajęć.
 8. Godziny pracy nauczycieli – wychowawców w świetlicy są godzinami  zegarowymi
 9. Świetlica szkolna posiada opracowany regulamin swojej działalności.

 

 • 19.

 

Podczas zajęć poza szkołą oraz wycieczek przestrzegać należy regulaminu prowadzenia wycieczek

 • 20.

 

Szkoła nie odpowiada za dojazd uczniów do szkoły i ich powrót do domu.

 

 

 • 21.

 

 

Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów zgodnie z regulaminem pełnienia dyżurów a nauczyciel –opiekun oddziału przedszkolnego (,,zerówki”) sprawuje ciągłą opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym w czasie ich pobytu w szkole.

 • 22.

W szkole może działać agencja ochrony a w jej imieniu pracownik ochrony zgodnie z regulaminem .

 • 23.

 

Szkoła przy współpracy rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami.

 1. Uczniom, którzy tego potrzebują szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 2. Uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować obowiązku szkolnego w szkole, organizowane jest nauczanie indywidualne w domu .
 3. Uczniowie niepełnosprawni mogą uczęszczać na wszystkie lub częściowe zajęcia lekcyjne, jeśli warunki techniczne szkoły na to pozwolą.
 4. Uczniowie z zaburzeniami zdrowia (z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) uczęszczający do szkoły otoczeni są szczególną opieką obejmującą m.in.:
 5. dobór metod pracy indywidualnej adekwatnych do możliwości uczniów,
 6. stosowanie indywidualnych kryteriów oceny pracy,
 7. zapewnienie bezpieczeństwa dziecka podczas lekcji i przerw,
 8. zwalnianie ucznia z autyzmem oraz niepełno sprawnościami sprężonymi drugiego obowiązkowego języka obcego,

 

 1. Uczniowie, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki nad nimi, mogą liczyć na stałą bądź doraźną pomoc materialną (w miarę posiadanych środków) ze strony szkoły.
 2. Uczniom, którzy przejawiają szczególne zdolności szkoła zapewnia realizację indywidualnego toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie .
 3. Szkoła, poprzez organy szkoły, wspomagać będzie organizacyjnie spontaniczne akcje charytatywne organizowane przez uczniów (np. na rzecz chorych kolegów)
  za zgodą dyrektora szkoły.
 • 24.

 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
  2. przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
   w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań:
 2. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i takich sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, które mogą mieć wpływ na ich zachowanie w szkole;
 5. utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne)
  w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
 6. współpracuje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 7. wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, a w szczególności:
  1. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen
  2. wypisywanie świadectw szkolnych
 • sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy
 1. wykonywanie innych czynności administracyjnych zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceń kierownictwa Szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.
 2. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli – doradców, pedagoga i psychologa szkolnego, pracowników Poradni Psychologicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.
 3. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
 1. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora szkoły;
 2. na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;
 3. w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi
  u nauczyciela błędami wychowawczymi.
 4. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie
  14 dni od złożenia wniosku.
 5. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po wydaniu decyzji.
 6. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania o ile warunki organizacyjne na to pozwolą.
 7. Po podjęciu uchwały zgodnie z własnym regulaminem rada rodziców, rada pedagogiczna lub rada szkoły może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora szkoły na temat doboru lub zmiany nauczyciela, któremu powierzy lub powierzył on funkcję wychowawcy.
 8. Po podjęciu uchwały zgodnie z własnym regulaminem rada rodziców, rada pedagogiczna lub rada szkoły może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora szkoły na temat doboru lub zmiany nauczyciela uczącego danego przedmiotu
 9. Po otrzymaniu wniosku od rady rodziców lub rady szkoły dyrektor zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy dyrektor podejmuje decyzję.
 10. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 11. W uzasadnionych przypadkach zmiana wychowawcy może nastąpić na prośbę nauczyciela.
 12. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego szkołę.


ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY SZKOŁY I ORGANIZACJE SZKOLNE
ORAZ ICH ZADANIA

 • 25.

 

 1. Organami szkoły są:
  1. dyrektor szkoły
  2. rada szkoły
  3. rada pedagogiczna
  4. rada rodziców
  5. samorząd uczniowski.
 • 26.

 

 1. Dyrektor szkoły tak organizuje pracę szkoły, aby zapewnić realizacją wszystkich jej zadań; odpowiada jednoosobowo za prawidłowe jej funkcjonowanie.
 2. Ustawy określają dla dyrektora wiele zadań; dyrektor szkoły jest więc;
 3. kierownikiem samorządowej jednostki budżetowej, uczestniczy zatem w procesie realizacji fragmentu budżetu JST, pozyskując jednocześnie środki pozabudżetowe dla prawidłowego funkcjonowania placówki;
 4. kierownikiem zakładu pracy:
 5. zatrudnia i zwalnia oraz nagradza i karze pracowników,
 6. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 7. ustanawia (w porozumieniu z nauczycielskimi organizacjami związkowymi) regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania,
 8. przysługują mu wszelkie uprawnienia kierownika zakładu wynikające
  z kodeksu pracy;
 9. organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych
  w szkole nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, ze wszelkimi uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisów wykonawczych, aż do oceny pracy nauczyciela włącznie;
 10. przewodniczącym rady pedagogicznej, z mocy ustawy, kieruje jej pracą, prowadzi obrady, dopilnowuje przestrzegania przez nią prawa
  (z możliwością zawieszenia uchwały i powiadomienia o tym organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego), a także odpowiada za poziom pracy edukacyjnej w szkole;
 11. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 12. wykonuje zadania organu administracji publicznej, gdyż prowadzi postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydaje m.in. decyzje administracyjne, załatwia skargi i wnioski.
 13. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
 14. kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 15. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 16. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 17. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 18. podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujących w szkole oraz podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
 19. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 20. zatwierdza programy nauczania dopuszczone do użytku w szkole
 21. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

 

 • 27.
 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeśli liczba oddziałów wynosi
  co najmniej
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
 3. Zakres kompetencji wicedyrektora i osób pełniących kierownicze funkcje określa dyrektor.
 • 28.

 

 1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje
  i prowadzi zebrania.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 4. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły
 5. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 6. ustalenie organizacji WDN,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę,
 8. opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie typowania swoich przedstawicieli do komisji organów, w których składach przewiduje się obecność reprezentantów rady pedagogicznej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 12. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 13. projekt planu finansowego szkoły,
 14. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 15. propozycji dyrektora w sprawie powierzenia funkcji kierowniczych nauczycielom oraz odwołania z tych funkcji,
 16. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 17. opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycji realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
 18. Rada Pedagogiczna  działa według zatwierdzonego regulaminu.
 • 29.

 

 1. W szkole działa Rada Szkoły, będąca organem reprezentującym – w równej liczbie członków – nauczycieli, rodziców i uczniów.
 2. Zakres kompetencji i uprawnień Rady Szkoły określa art. 50 i 51 Ustawy oraz regulamin Rady Szkoły.
 • 30.

 

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 2. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 3. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 4. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
 5. zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki
 6. Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji – rady rodziców – zgodnie
  z Art. 53 i 54 ustawy.
 7. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu rady rodziców . Celem Rady Rodziców jest:
 8. reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły
 9. podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,
 10. działanie na rzecz opiekuńczo – wychowawczej funkcji Szkoły.
 11. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 12. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
 13. współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły, w tym w szczególności opiniowanie wszystkich dokumentów wewnątrzszkolnych oraz propozycji zmian w tych dokumentach
 14. pomoc w doskonaleniu i organizacji pracy szkoły,
 15. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
 16. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 17. udzielanie pomocy samorządowi i organizacjom uczniowskim działającym na terenie szkoły,
 18. organizowanie działalności mającej na celu podniesienie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
 19. współudział w organizowaniu różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży,
 20. uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,
 21. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczo – opiekuńczą.
 • 31.

 

 1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski zgodnie z Art. 55 ustawy wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji ustawowej.
 2. Uczniowie danej klasy tworzą samorząd klasowy.
 3. Samorząd uczniowski opracowuje regulamin działalności rady uczniowskiej, który nie może być sprze­czny ze statutem szkoły.
 4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 6. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 7. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 8. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 9. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 10. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 11. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 • 32.

 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

 1. W przypadku sytuacji konfliktowych zaistniałych wewnątrz szkoły, których rozstrzygnięcia nie orzekają przepisy o zakresie kompetencji poszczególnych organów, dyrektor szkoły obowiązany jest powołać doraźną 5-osobową komisję, której skład winien być zaakceptowany przez każdą ze stron zaangażowaną w spór.
 2. Zadaniem komisji jest rozpoznanie sprawy, mediacja, orzeczenie o winie lub jej braku, sugestie co do sposobu rozwiązania sporu.
 3. Pisemny protokół powinien zostać przekazany w terminie 14 dni, od momentu powołania komisji, do dyrektora szkoły.
 4. Od orzeczenia komisji przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju sprawy -w terminie 14 dni.
 • 33.
 1. Zasady współdziałania organów szkoły:
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września
 3. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji
  i poglądów.
 5. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie pozostałym organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 7. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 8. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia w formie wyciągów z protokołów posiedzeń, pisemnych lub ustnych sprawozdań.
 • 34.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania wychowania , profilaktyk i kształcenia uczniów w formie:
 2. zebrań rodzicielskich (klasowe, ogólnoszkolne),
 3. udziału przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 4. indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji,
 5. udziału w tworzeniu programu wychowawczego,
 6. udziału rodziców w tworzeniu Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,
 7. współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek,
  1. warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców.
  2. Rodzice mają prawo do:
  3. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
  4. możliwości udziału we współtworzeniu planów pracy gimnazjum,
  5. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  6. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  7. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  8. zapoznania z przepisami prawnymi dotyczącymi uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
  9. uzyskania informacji na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zapoznania z informatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej zawierającym szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz przykładów zadań,
  10. informacji na temat wyników egzaminu gimnazjalnego swojego dziecka.
  11. informacje dotyczące wyników indywidualnych uczniów nie mogą być podane do publicznej wiadomości wszystkich rodziców.
  12. Spotkania z rodzicami organizowane są w celu wymiany informacji i dyskusji
   na tematy wychowawcze oraz organizacyjne, związane z życiem klasy i szkoły oraz przekazywania Dyrektorowi opinii oraz wniosków dotyczących pracy szkoły.
  13. Celem zapoznania rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły, osiągnięciami uczniów organizowane są w szkole Dni Otwarte.
  14. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek:
  15. usprawiedliwiania nieobecności ucznia telefonicznie, osobiście lub
   w formie pisemnej, najpóźniej 14 dni po zakończeniu absencji.
  16. przybyć na wezwanie szkoły i osobiście odebrać ze szkoły dziecko, które źle się czuje,
  17. przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
  18. wyrównywać straty za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci,
  19. dbać o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły.
  20. W przypadku, gdy rodzice (opiekunowie) nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, dyrektor szkoły ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom (opiekunom).
  21. Do dnia 30 września każdego roku wicedyrektor przygotowuje plan indywidualnych kontaktów nauczycieli z rodzicami i podaje je do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli, dostępne na gazetce szkolnej, w sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.


 1. ROZDZIAŁ V

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • 35.

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje je nauczycielom, uczniom i rodzicom.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolny określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów
  i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 • 36.

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z podstawowymi wymogami zdrowia
  i higieny pracy.

 

 

 • 37.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Podstawową formą w klasach I – III szkoły podstawowej jest nauczanie zintegrowane.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między godzinami mogą trwać od 5 do 20 minut ,co najmniej jedna z przerw nie może trwać krócej niż 15 minut. Rada pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny czas obliczony na podstawie ramowego planu nauczania, nie wydłużając tygodniowego czasu nauki ucznia.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 • 38.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
 2. Liczebność oddziałów określona jest odrębnymi przepisami.
 3. W izbie lekcyjnej powinien nominalnie przebywać tylko jeden oddział.
 4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych, informatyki oraz
  na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów lub oraz podczas ćwiczeń – w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż
  30 uczniów podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 8. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych , a także w formie wycieczek i wyjazdów (np.: szkoły letnie i zimowe, zielone szkoły) w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 9. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 10. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • 39.

 

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń zgodnie z art.67 ust. l ustawy.
 2. Ponadto zgodnie z możliwościami szkoła posiada:
 3. gabinet medyczny,
 4. archiwum,
 5. szatnię ,
 6. sklepik,
 7. siłownię,
 8. pomieszczenia przeznaczone dla działalności organizacji uczniowskich,
 9. bibliotekę z czytelnią przeznaczoną do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, gromadzenia i opracowania księgozbioru oraz informacji na innych nośnikach

 

 • 40.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom spożycia obiadu w stołówce szkolnej prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej przez ten podmiot z dyrektorem szkoły. Podmiot ten jest wyłaniany w drodze przetargu.
 2. Zajęcia pozalekcyjne, finansowane przez organ prowadzący, odbywają dla grup, których liczba uczestników przekracza 12 osób. Liczba uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych nie powinna przekraczać 5 osób, a zajęć dydaktyczno –wyrównawczych 8 osób. Przeprowadzenie zajęć jest dokumentowane wpisami
  do dzienników zajęć pozalekcyjnych
 3. W szkole stosuje się zasadę finansowania zajęć dodatkowych systemem nadgodzin
  i grantów finansowych ). Podstawowy wymóg to opracowanie programu zajęć oraz składanie sprawozdań z realizacji.
 • 41.

 

Szkoła może prowadzić eksperymenty i innowacje pedagogiczne zgodnie z rozporzą­dzeniem w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalne przez szkoły i placówki publiczne

 1. Szkoła może organizować oddziały innowacyjne.
 2. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 3. Innowacje dotyczące programów nauczania mogą dotyczyć:
 4. modyfikacji zachowującej cele kształcenia oraz wiedzę i umiejętności uczenia określone w programach dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej lub innego właściwego ministra, bądź poszerzenia tych programów,
 5. łączenia (blokowego) nauczania dwóch lub więcej przedmiotów pokrewnych na podstawie jednego programu nauczania,
 6. realizowania własnego, autorskiego programu nauczania przedmiotu obowiązkowego ujętego w przepisach o ramowych planach nauczania.
 7. Innowacje nie mogą naruszać:
 8. podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów,
 9. ramowych planów nauczania – w zakresie określonego przez te plany minimalnego wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych w cyklu nauczania gimnazjum,
 10. zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – w zakresie umożliwiającym realizację uprawnień ucznia do uzyskania promocji lub świadectwa ukończenia szkoły
 11. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Program innowacji lub eksperymentu pedagogicznego przedstawiony dyrektorowi opiniuje zespół przedmiotowy i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 13. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja ,wybierany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację,
  po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.
 • 42.

 

Za zgodą dyrektora szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywanie praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni. Zasady organizacji praktyk, finansowanie, umowa i odpowiedzialność określony jest w regulaminie.


ROZDZIAŁ VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 • 43.
 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) zgodny jest z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z wybranych programów nauczania (Szkolny Zestaw Programów Nauczania),
  w tym z Podstaw Programowych poszczególnych przedmiotów.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 5. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 6. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
 7. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 8. dostarczenie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 9. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje następujące elementy:
 2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów),
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz roku szkolnego, warunki ich poprawiania,
 6. warunki i procedury udziału uczniów w obowiązkowych projektach edukacyjnych.
 7. w edukacji wczesnoszkolnej nie stosuje się oceny cyfrowej ani innej przypominającej ją. Wprowadza się ocenę opisową, która pełni następujące funkcje:
 8. informacyjną – przekazującą, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy,
 9. korekcyjną – odpowiadającą na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować co poprawić, co zrozumieć, udoskonalić,

iii)         · motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dającą wiarę we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu,

 1. rozwojową – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentrującą się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizującą go do zmian i dalszego rozwoju
 1. Elementy wewnątrzszkolnego systemu oceniania obejmują :

 

 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne.

 

 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w  uczeniu się.

 

 • Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.

 

 1. Sposoby powiadamiania rodziców o wymaganiach oraz osiągnięciach i postępach uczniów:

 

 1. Zasady oceniania zachowania.

 

 1. Zasady organizowania egzaminu poprawkowego.

 

 • Zasady organizowania egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 • Zasady organizowania egzaminu sprawdzającego.

 

 1. Zasady, procedury przeprowadzania sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

 

 

I.

 Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne.

 

Wymagania edukacyjne to opis oczekiwanych osiągnięć uczniów.

Wymienione wymagania edukacyjne zostały opracowane po uwzględnieniu trzech kryteriów:

 1. stosunek osiągnięć ucznia do podstawy programowej i programu nauczania;
 2. stosunek złożoności treści kształcenia;
 3. stopień samodzielności pracy ucznia.

 

 1. Stopnie szkolne z poszczególnych przedmiotów wyrażane są według następującej skali ocen:
  • stopień celujący – cel – 6
  • stopień bardzo dobry – bdb – 5
  • stopień dobry – db – 4
  • stopień dostateczny – dst – 3
  • stopień dopuszczający – dop – 2
  • stopień niedostateczny – ndst – 1
 • Rozpoznawanie postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wyraża się w formułowaniu ocen cząstkowych, semestralnych i rocznych.
 1. Oceny cząstkowe (bieżące) określają postępy w wiadomościach i umiejętnościach ucznia ze zrealizowanego działu programu nauczania.
 2. Oceny semestralne, wyrażone stopniem, polegają na okresowym podsumowaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.
 3. Oceny roczne, wyrażone stopniem, polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Oceny roczne wpisuje się do arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych w pełnym brzmieniu.
  • Stopień ustala nauczyciel danego przedmiotu.
  • Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu.

 • Przedstawione poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne sformułowano w sposób ogólny. Wymagania dla danego przedmiotu (Przedmiotowe Systemy Oceniania – PSO) i roku lub semestru nauki opracowują zespoły przedmiotowe i dołączają do WSO w formie załączników.

 

Wymagania edukacyjne  na stopień  :

 

 1. celujący obejmują treści:
 1. znacznie wykraczające poza program nauczania;
 2. stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;
 3. wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia;
 4. umożliwiające stosowanie rozwiązań nietypowych,
 5. zapewniające sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikujące się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 6. bardzo dobry obejmują następujące treści określone programem nauczania:
 7. złożone, trudne do opanowania;
 8. wymagające korzystania z różnych źródeł;
 9. umożliwiające rozwiązywanie problemów w nietypowych sytuacjach.
 10. dobry obejmują elementy treści kształcenia:
 11. bardziej złożone aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
 12. przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu
  i innych przedmiotów szkolnych;
 13. wymagające umiejętności samodzielnego stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika.
 14. dostateczny obejmują treści:
 15. najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;
 16. głównie proste, uniwersale umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości;
 17. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
 18. dopuszczający obejmują elementy treści kształcenia:
 19. niezbędne w dalszej nauce danego przedmiotu;
 20. potrzebne w życiu;
 21. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności;
 22. niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 23. nie opanował treści nauczania niezbędnych w dalszej nauce przedmiotu;
 24. nie jest w stanie rozwiązać zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela;
 25. nie wykorzystał wskazanych przez nauczyciela przedmiotu sposobów poprawiania bieżących ocen cząstkowych (w przypadku oceny niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego).

 

 

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do 10.10.) informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

 

 1. Nauczyciele przedmiotów mają obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców
  (opiekunów prawnych) o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Pozostali uczniowie informowani są na dwa tygodnie przed klasyfikacją o proponowanej ocenie.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli na koniec roku szkolnego otrzymał wszystkie oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

 

 

 1. W klasach I – III otrzymuje promocję, jeśli jego osiągnięcia oceniono pozytywnie. W klasach I – III uczeń może pozostać na drugi rok tylko na podstawie opinii lekarza specjalisty lub poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 1. Szczegółowe zapisy zawarte są WSO.

 

 1. ROZDZIAŁ VII

 

NAUCZYCIELE

 • 44.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy i innych szczegółowych, dyrektor szkoły.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole.

 

 

 • 45.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest:
 2. realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły,
 3. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych,
 4. doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,
 5. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,
 6. obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów,
 7. rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy,
 8. efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,
 9. dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,
 10. poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych),
 11. zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia,
 12. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

2.Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 1. powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym
 2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 3. Nauczyciel powinien zwrócić uwagą na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 4. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły łub skierować tą osobę do dyrektora.
 5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów

 

3    Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia.

 1. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw

 

 

 • 46.

 

W szkole są stanowiska:

 1. pedagoga szkolnego
 2. psychologa,
 3. wychowawcy świetlicy;
 4. bibliotekarza;

W szkole można utworzyć inne stanowiska wynikające z potrzeb.

 

 • 47.

 

 1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:
 2. sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej;
 3. koordynacja udzielanej pomocy materialnej;
 4. nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;
 5. koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej;
 6. rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów;
 7. współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie;
 8. prowadzenie profilaktyki wychowawczej;
 9. okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym;
 10. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze;
 11. rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”;
 12. ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania;
 13. organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Szkole i efektami programów profilaktycznych;
 14. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami prowadzącymi klasy uzawodowione lub dla uczniów o specjalnych potrzebach psychologicznych.
 15. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 16. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 17. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 18. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 19. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 20. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 21. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

 

 1. szkoła prowadzi biblioteki z czytelniami dla uczniów szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.
 2. Biblioteki szkoły są pracowniami służącymi do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 3. Zadaniem bibliotek szkoły jest gromadzenie i opracowanie zbiorów, przygotowanie uczniów do korzystania ze źródeł informacyjnych, propagowanie czytelnictwa przez organizowanie różnorodnych zajęć (np. ścieżek edukacyjnych, konkursów, imprez), realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych .
 4. Biblioteki szkoły mają obowiązek gromadzić i propagować literaturę fachową dla nauczycieli.
 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 7. zakupy książek i czasopism zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i zainteresowaniami uczniów,
 8. gromadzenie, konserwacja i opracowanie zbiorów oraz ich wypożyczanie,
 9. przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 10. realizacja programu czytelniczego oraz statutowych zadań biblioteki,
 11. prowadzenie dokumentacji biblioteki szkoły oraz inwentaryzacja zbiorów.

 

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin.

 

 • 48.

 

 1. Dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi pełnienie innych obowiązków niż wynika to z zakresu czynności; np. lidera WDN, opiekuna stażysty i innych.

 

 1. Zespoły nauczycielskie

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele wychowawcy, pedagog (psycholog) szkolny, wychowawcy świetlicy tworzą zespół wychowawczy.
 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe lub zespół
 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 1. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.
 2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 3. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 4. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 6. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 7. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania
 8. Nauczyciele mogą tworzyć również zespoły międzyprzedmiotowe, zwłaszcza w celu efektywnej realizacji tzw. ”projektu”.
 9. W celu wykonania określonego zadania dyrektor lub rada pedagogiczna mogą powoływać na określony czas zespoły problemowo – zadaniowe.
 10. W szkole tworzy się zespół kierowniczy, który jest ciałem konsultacyjno – doradczym oraz opiniodawczym szkoły:
 11. zespół kierowniczy tworzą: dyrektor, wicedyrektorzy, liderzy zespołów międzyprzedmiotowych szkoły, zadaniem zespołu kierowniczego jest:
  1. wnioskowanie rozwiązań w zakresie bieżących zadań i problemów pracy szkoły
  2. przeprowadzanie ewaluacji regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego
 • opiniowanie kandydatów do nagrody Dyrektora szkoły, przewodniczącym zespołu kierowniczego jest dyrektor szkoły.
  Dyrektor zależnie od potrzeb i planu pracy szkoły zwołuje posiedzenia zespołu
 1. Dyrektor może zaprosić na posiedzenie osoby, które z racji kompetencji lub pełnionych funkcji mogą pomóc w rozwiązywaniu omawianych problemów.

 

 

 

 

 

                                       ROZDZIAŁ VIII

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 49.

 

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
 2. Obwód gimnazjum określa uchwała Rady Miasta Bolesławiec.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły spoza obwodu, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów:
 5. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły – z wyłączeniem sztuki, techniki i wychowania fizycznego;
 6. wynik sprawdzianu w klasie szóstej;
 7. osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 8. zgodność języka obcego, z językiem obcym nauczanym w gimnazjum;
 9. ocena zachowania ucznia.
 10. Szkoła nie utrudnia realizacji obowiązku przez ucznia w innej szkole.
 11. Szkoła stara się ułożyć plan zajęć gwarantujący racjonalne gospodarowanie czasem i wysiłkiem intelektualnym ucznia
 12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 • 50.

 

 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają w uczniowie od 6 roku życia. Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 15, nie później niż do 18 roku życia.
 2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
 3. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
 4. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 • 51.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
 3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 8. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
 9. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 10. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;
 11. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
 12. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
 13. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 14. reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
 15. do pomocy materialnej i finansowej w miarę możliwości szkoły
 16. do korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela, w ramach odbywanych zajęć
 17. Uczeń ma obowiązek:
 18. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Szkolnych Programach Wychowawczym i Profilaktycznym; zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią oraz dbania o piękno mowy ojczystej.
 19. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.
 20. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych, na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów, w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar.
 21. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole kary zgodnie z §53 ust.5);
 22. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 23. uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu.
 24. uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego, ustalonego według wzoru,
 25. bezwzględny obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego oraz jego zmiany w szatni szkolnej,
 26. przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania Szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć oraz uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły w którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły) a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy.
 27. opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw;
 28. uczniowie korzystający z pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń.
 29. przestrzegania zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń eletronicznych na terenie szkoły.

 

 1. Uczeń może być nagradzany za:
 2. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
 3. wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe;
 4. pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
 5. dzielność i odwagę.
 6. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
 7. pochwała wychowawcy w obecności klasy;
 8. pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej;
 9. nagrody książkowe;
 10. dyplomy;
 11. listy gratulacyjne dla rodziców;
 12. wpis do Złotej Księgi Absolwentów
 13. inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).
 14. Uczeń może być ukarany za:
 15. poważne uchybienia w zakresie dyscypliny szkolnej
 16. lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych
 17. nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego
 18. chuligaństwo, brutalność, wulgarność
 19. niszczenie mienia społecznego
 20. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary:
 21. ustne upomnienie wychowawcy klasy;
 22. nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
 23. ustne upomnienie Dyrektora Szkoły;
 24. nagana Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej, Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy, a ten o udzielonej naganie informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę.
 25. zawieszenie Decyzją Dyrektora Szkoły w prawach do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 26. przeniesienie do równoległej klasy – wnioskuje wychowawca klasy lub pedagog szkolny – przenosi ucznia Dyrektor Szkoły;
 27. przeniesienie, za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych gdy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych swoim zachowaniem na terenie szkoły
 28. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez niego.
 29. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 1 miesiąc) jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy, innego nauczyciela lub Samorządu Uczniowskiego.
  O zawieszeniu kary decyduje Dyrektor Szkoły.
 30. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 31. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej na niego kary lub w przypadku nieprzestrzegania wobec niego praw zawartych w §53 ust. 1 w następującym trybie:
 32. od kar nałożonych zgodnie z §53 ust.6 lit.a,b do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej poprzez wychowawcę klasy
 33. od kar nałożonych zgodnie z §53 ust.6 lit.c – f do Rady Pedagogicznej w formie pisemnej za pośrednictwem dyrektora
 34. od kary nałożonej zgodnie z §53 ust.6 lit.g do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w formie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem dyrektora szkoły
 35. w przypadku nieprzestrzegania jego praw do wychowawcy klasy, a w drugiej instancji do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.
 36. Pisemne odwołania od kar, o których mowa w ust. 6 rozpatrywane są w sposób następujący:
 37. przez Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni po zapoznaniu się z argumentami zawartymi we wniosku
 38. przez Radę Pedagogiczną na jej najbliższym plenarnym posiedzeniu, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku
 39. przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu zgodnie z k.p.a.
 40. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia, na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
 41. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.
 42. Uczeń może odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty we Wrocławiu, rzecznika praw ucznia lub Komitetu Obrony Praw Dziecka, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.


ROZDZIAŁ IX

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 • 52.
 1. W szkole zatrudniani są pracownicy administracji:
 2. główny księgowy;
 3. kierownik gospodarczy;
 4. specjalista ds. płac;
 5. specjalista ds. kancelarii;

 

oraz pracownicy obsługi:

 1. pracownik gospodarczy
 2. woźny;
 3. konserwator;

 

 1. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły w projekcie organizacyjnym, a zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. Status prawny pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.
 3. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności oraz godziny pracy ustala dyrektor szkoły.
 4. Do najważniejszych zadań głównego księgowego szkoły należy:
 5. organizowanie i prowadzenie całości spraw finansowo-ekonomicznych
 6. przygotowywanie planu budżetowego jednostki i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją
 7. kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej przez wszystkich pracowników szkoły
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych
 9. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z rozporządzenia o głównych księgowych i opracowanego na tej podstawie przez dyrektora szkoły zakresu czynności.
 10. Kierownik gospodarczy realizuje zadania wynikające z jego zakresu czynności opracowanego przez dyrektora szkoły, a w szczególności:
 11. odpowiada za stan techniczny obiektu i przestrzeganie przepisów bhp
 12. kieruje pracą pracowników obsługi
 13. prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych w użytkowaniu
 14. nadzoruje prowadzenie archiwum szkolnego
 15. Pozostali pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi wykonują zadania zgodnie z zakresem obowiązków opracowanym dla nich przez dyrektora szkoły

 


ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 53.
 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają własne logo oraz ceremoniał szkoły.
 2. Szkoła używa pieczęci metalowej okrągłej dużej i małej oraz stempla gumowego według ustalonego wzoru.
 3. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 4. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 54.
 1. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują wszystkich pracowników oraz uczniów szkoły i rodziców.
 2. Wniosek o wprowadzenie zmian i uzupełnień w statucie może złożyć:
 3. dyrektor szkoły,
 4. rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców lub rada szkoły po podjęciu prawomocnej uchwały,
 5. organ prowadzący.
 6. wszelkich zmianach i uzupełnieniach w statucie dyrektor szkoły przesyła organowi prowadzącemu i  organowi nadzorującemu celem sprawdzenia zgodności z prawem.

 

 

 • 55.
 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada szkoły ( a w razie jej braku rada pedagogiczna), po przygotowaniu zmian przez radę pedagogiczną, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.
 2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. O nowelizacji statutu dyrektor gimnazjum powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny przesyłając dokument z wprowadzonymi zmianami.
 3. Po 5 zmianach w statucie dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o publikowanie statutu jako tekstu jednolitego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut i regulaminy opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

 

 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
 2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
 3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.
 4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
 5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.759)
 7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.758)
 8. ROZPORĄZDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999r. Nr 60, poz.642)
 9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 11. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.126)
 12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.128)
 13. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.129)
 14. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.131)
 15. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.132)
 16. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
 17. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.
 18. Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)
 19. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304)
 20. Ustawa z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 144, poz. 1615)
 21. dnia 23 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 111, poz. 1194)
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)
 25. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 2007 roku
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562)
 27. USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 marca 2007 r.)
 28. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)
 29. USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
  z dnia 1 października 2007 r.)
 30. USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
  z dnia 8 sierpnia 2008 r.)
 31. USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)
 32. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.)